Идеолошки и правни проблеми на Мицкоски

Не верувам дека се работи единствено за проблеми, туку повеќе за нешто сосема друго, но едноставно во насловот на колумната која е пред Вас не сакав да употребам некој по експлицитен термин кој би ја објаснил политичко-идеолошката и правната состојба во умот на Мицкоски како претседател на ВМРО-ДПМНЕ. Темата на оваа неделна колумна е директно […]

Беззаконие

(или за тоа дали има некој нормален на македонската политикантска сцена)   Една стара поговорка вели дека на глувиот не треба да му се зборува, бидејќи едноставно не по своја вина човекот неможе да ве слушне. Но во наша Македонија и власта и опозицијата добро слушаат, ама не сакаат да слушнат, да разберат и постапат […]

Од фарса кон трагедија

(Новиот Херострат)   За историјата одредени теоретичари, кои веруваат во нејзините циклични движења, велат дека таа постојано се повторува. Со забелешка дека, одреден историски настан, прво се појавува како фарса за да се повтори како трагедија. Гледајќи ги моменталните геополитички случувања се повеќе се наметнува мислата дека можеби се во право. Но немам намера да […]

На Оџа пезевенк не се вика!

Драги пријатели, очигледно во минатата колумна не сум бил доволно јасен и затоа многумина од Вас прашаа за поентата на насловот „Хот Дог и расолница“. Така, во почетокот на оваа колумна да појаснам. „Хот Дог и расолница“ е кодното име на тајновитиот план на Г-дин Мицкоски. Планот кој секаде го најавуваше но не го разоткриваше, […]

“Hot-Dog” and sololina

(The synergy between the personal, the particular, and the general.)   We are entering a period of a “Bifurcation Point,” and from here onwards, there are only two trajectories that our society can follow, colloquially referred to as “STATENESS.” The first is the path of personal and societal development and progress, while the second is […]

„ХОТ-ДОГ“ и РАСОЛНИЦА

(Синергија помеѓу личното, посебното и општото.)   Навлегуваме во период на „Точка на бифуркација“ одовде понатаму постојат само две траектории по кои може да се движи нашето општество, пежоративно  наречено ДРЖАВИЧКА. Првата е пат на развој и прогрес личен и општествен а вториот е пат кон дезинтеграција и пропаст до исчезнување од светската карта на […]

Without navigation

What we see briefly every day can be defined as a situation expressed in three words: “Macedonia without navigation”. We need to ask: “Is there a pilot on board the plane or is it being operated by some bastard”? The term “bastard” used herein is done in a slang context derived from the word “bastard” […]

Без навигација

Тоа што секојдневно го гледаме накусо може да го дефинираме како состојба кажана во три збора: „Македонија без навигација“. И да прашаме: „Има ли пилот во авионот или со него управува некој копиљот“? Ова „копиљот“ е во контекст на сленг изведен од зборот „копиљ“ и има метафорично значење. А сите ние ужаснати гледаме дека или […]

Flaw

Within the framework of attempts to engage in politics in our Macedonia, there are many who have demonstrated a pronounced flaw. Unfortunately, we are the ones who allow such people to reach political leadership positions of power in our country. Of course, once in position they lead our country into the abyss, guided by their […]

Фалинка

Во наша Македонија во рамки на обидите да се занимаваат со политика има мнозина кои се со изразена фалинка. За жал, токму ние сме тие кои на таквите со фалинка им дозволуваме да се доберат до раководни политички места и да ни ја водат државата. Секако, потоа ја водат в бездна, водени од своите лични […]